Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Curacao4U, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Curacao4U. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden en geven wij aan waar u de betalingsvoorwaarden kunt vinden. Wij zullen u, voor het sluiten van de huurovereenkomst, attenderen op deze algemene voorwaarden. Bij het aangaan van de huurovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Curacao4U is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Curacao4U.

Informatie website
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Curacao4U te mogen claimen of te veronderstellen.

Curacao4U streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Curacao4U aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Betaling en annulering
Voor betalingen en annuleringen verwijzen we naar de betalingsvoorwaarden welke zijn opgenomen op website.

Huisregels tijdens uw verblijf
Indien u bij ons verblijft verwachten wij dat u zich houdt aan een aantal algemene gedragsregels. Deze gedragsregels zijn opgenomen in het handboek welke u zult worden overhandigd op het moment dat wij u inchecken in één van de accommodaties van Curacao4U.